รับสมัครนักเรียนใหม่

บวชเรียนฟรี มีทุนการศึกษาให้ ผู้ปกครองสบายใจ ห่างไกลยาเสพติด

โรงเรียนวัดวิเวกวนาราม ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดวิเวกวนาราม ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่


เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ม.1 - ม.6 ) รับสมัครนักเรียนใหม่เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

* ในการรายงานตัว ให้ผู้ปกครองหรือตัวแทนนำนักเรียนมารายงานตัว ณ โรงเรียนวัดวิเวกวนาราม ในวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี

  หลักฐานในการรายงานตัว

  -ใบแสดงผลการเรียน หรือใบประกาศนียบัตรฉบับจริง

  -สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร

  -ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) ให้นำฉบับจริงมาแสดง และถ่ายเอกสาร

  -หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)


** หากนักเรียนมีความประสงค์ให้ไปรับที่บ้าน ก็สามารถติดต่อนัดหมาย วัน เวลา ที่สะดวกได้ 

ติดต่อสอบถาม (ในวันราชการ)

โรงเรียน   053-353297

ผู้อำนวยการ   086-9200046

ฝ่ายวิชาการ      089-5606091

ฝ่ายทะเบียน   089-8517114

facebook     โรงเรียนวัดวิเวกวนาราม

WEB          www.watwiwek.com