สัญลักษณ์ โรงเรียน

สัญลักษณ์     โรงเรียนวัดวิเวกวนาราม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

สัญลักษณ์                                               


ตราประจำโรงเรียน  คือ รูปเสมา

            ๑.   ตราธรรมจักรอยู่กลางวงกลม  หมายถึง  มรรคมีองค์แปด การปฏิบัติตนเป็นไปเพื่อความหลุดพ้น

            ๒.  อักษรย่อของโรงเรียน ได้แก่ วว.  เป็นชื่อย่อของโรงเรียนวัดวิเวกวนาราม

สีประจำโรงเรียน   คือ  เหลือง-เขียว

คำขวัญโรงเรียน การศึกษาดี  มีระเบียบวินัย  ใจยึดมั่นคุณธรรม  นำพัฒนาสังคม   นิยมประชาธิปไตย

ปรัชญาโรงเรียน:  จรถ    ภิกฺขเว  จริกํ   พหุชนหิตาย   พหุชนสุขาย ภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไป 

  แสดงธรรมเพื่อประโยชน์เกื้อกูล  เพื่อประโยชน์สุขแก่ชนหมู่มาก  เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก

 

      วิสัยทัศน์  :  สถานศึกษาจะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถ  ด้านพระพุทธศาสนา   และวิชาสามัญ

                        ควบคู่กันไป มีสมณสัญญา   เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง  ป้องกันกับตนเอง  อนุรักษ์

                        และส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย   รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองตามระบอบ

                        ประชาธิปไตย